» Regulamin

Regulamin

 

WSTĘP

1. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa ogólne warunki, podstawowe zasady oraz sposób prowadzenia sprzedaży dokonywanej przez sklep internetowy pod adresem www.sklep.etrebelle.pl zwany dalej „Sklepem” na rzecz klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny .
2. Sklep internetowy pod adresem  www.sklep.etrebelle.pl jest własnością ETRE BELLE POLSKA z siedziba pod adresem: ul.Ludowa 105 42-200 Częstochowa REGON: 243509445 NIP: 573-284-86-14 KRS: 502225
1. 3. Podmiot, który złożył zamówienie korzystając z witryny www.sklep.etrebelle.pl  jest zwany dalej „Kupującym” lub Klientem”.
2. Składając zamówienie na stronie internetowej www.sklep.etrebelle.pl Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego warunki w całości.
3. Dane do wpłat za zamówienia złożone na www.sklep.etrebelle.pl są następujące:
ETRE BELLE POLSKA, ul.Ludowa 105, 42-200 Częstochowa 
ING Bank Śląski: 961050 1142 1000 0091 4509 3101 
4. Żaden przedstawiony przez Sprzedawcę cennik ani inne zestawienie cen podane na stronie internetowej, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 kodeksu cywilnego.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

5. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe i nie majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także prawa do wzorców, formularzy oraz logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony w Regulaminie i za zgodą Sprzedawcy.
6. Sklep Internetowy jest udostępniany przez Sprzedawcę za pośrednictwem sieci internet i strony internetowej Sklepu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych dotyczących oferowanych towarów, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci internet.
8. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu lub strony Sklepu przez Klientów lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.
9. Korzystanie ze Sklepu oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na stronie internetowej Sklepu.
10. Korzystanie ze Sklepu odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
11. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu było możliwe z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Sprzedawca nie gwarantuje, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Kupującego Internetu, umożliwi korzystanie ze Sklepu Internetowego.
12. W celu złożenia zamówienia w Sklepie oraz w celu korzystania z usług dostępnych na stronach internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
13. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
14. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

KONTO KLIENTA

15. Każdy Klient uprawniony jest do założenia oraz używania indywidualnego panelu, uruchomionego na jego rzecz przez Sprzedawcę, zwanego dalej ”Kontem”, W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać rejestracji.
16. Rejestracja nie jest konieczna do składania przez Klientów zamówień w Sklepie Internetowym.
17. W celu rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło (oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie internetowym).
18. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:
a. Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego chyba, że pole jest oznaczone jako opcjonalne;
b. informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Klienta i być zgodne z prawdą, przy czym Klient jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego;
c. Klient powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego;
d. Klient oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, powinien wyrazić wolę zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną, na jego rzecz przez Sprzedawcę, usługi prowadzenia Konta Klienta, przy czym niewyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy uniemożliwia rejestrację i założenie Konta Klienta;
e. Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z Regulaminem (art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych), przy czym Klientowi, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
19. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:
a. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Klienta postanowień Regulaminu;
b. upoważnieniem Sprzedawcy do przetwarzania danych osobowych Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta i wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Klienta.;
20. W trakcie rejestracji, Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. W takim przypadku, Sprzedawca wyraźnie informuje, o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych uwzględnia, iż:
a. zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta;
b. Klientowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści oraz poprawiania danych osobowych;
c. powierzenie Sprzedawcy danych osobowych następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.
21. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Sprzedawcy lub reklamodawców współpracujących ze Sprzedawcą na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w formularzu rejestracyjnym.
22. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu (oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta).
23. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcę, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie zmienić Hasło, wykorzystując odpowiednie funkcjonalności w ramach Konta Klienta.
24. Sprzedawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na stronie internetowej Sklepu. W przypadku zastosowania przez Sprzedawcę powyższych zabezpieczeń, Klienci zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

25. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest prawidłowe jego złożenie poprzez:
a. stronę internetową www.etrebelle.pl 
b. e-mailowo na adres sprzedaz@etrebelle.pl
c. telefonicznie 512-039-512
26. Złożone zamówienie jest ważne przez 7 dni. Po tym czasie zostanie automatycznie anulowane jeśli nie zostanie opłacone/odebrane/zrealizowane.
27. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy.
28. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony Internetowej Sklepu.
29. Klient kompletuje zamówienie, wybierając towar, którym jest zainteresowany, przez wybór polecenia "DO KOSZYKA" pod danym towarem znajdującym się na stronie internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy. Wysłanie formularza następuje przez aktywację odpowiedniego pola „WYŚLIJ ZAMÓWIENIE” w formularzu zamówienia. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy podawana jest cena łączna wybranych towarów oraz łączny koszt wybranego sposobu dostawy.
30. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.
31. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty.
32. Na podstawie złożonego zamówienia, Sprzedawca dokonuje weryfikacji dostępności w Sklepie zamówionego przez Klienta towaru.
33. W przypadku braku w Sklepie zamówionego towaru albo braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, gdy zakup towarów od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach.
34. Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa Sprzedawca może zaproponować Klientowi:
a. anulowanie całości zamówienia (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia);
b. anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w racjonalnym terminie (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ona możliwa);
c. podział zamówienia oraz określenie terminu realizacji zamówienia w części, której realizacja pierwotnie nie jest możliwa (wybór tej opcji przez Klienta powoduje, że Dostawa dokonana zostanie w odrębnych przesyłkach, przy czym Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów Dostawy związanych z podziałem zamówienia).
35. W przypadku pozytywnej weryfikacji dostępności towaru, Klient otrzymuje od Sprzedawcy, na adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu przez niego zamówienia do realizacji.
36. Ceny na stronie internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze:
a. stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich;
b. nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy;
c. nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych, jeżeli adres dostawy jest poza terytorium Polski.
37. Ostateczną ceną wiążącą strony umowy sprzedaży jest cena towaru zawarta na stronie internetowej Sklepu w momencie składania zamówienia przez Klienta.
38. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy oraz określeniu formy płatności w ostatnim kroku zakupu.
39. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
a. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie, zaś wysyłka dokonana zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
b. gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie);
c. gotówką przy odbiorze własnym (w tym przypadku realizacja zamówienia i jego przygotowanie do odbioru zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie);
d. kartą płatniczą (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie, zaś wysyłka dokonana zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy).
40. Klient nie ma możliwości zapłaty za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.
41. Klient może modyfikować zamówienie, do chwili otrzymania na adres poczty elektronicznej Klienta informacji potwierdzającej nadanie przesyłki przez Sprzedawcę. W szczególności, zmiany mogą dotyczyć zakresu przedmiotowego zamówienia, anulowania całości lub części zamówienia, zmiany adresu dostawy, lub zmiany danych na fakturze VAT. W przypadku dodania przez Klienta nowych towarów do zamówienia będącego już w trakcie realizacji, lecz przed nadaniem przesyłki przez Sprzedawcę, może wpłynąć to na przedłużenie czasu realizacji zamówienia. W przypadku rezygnacji z całości lub części zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana przez Klienta z góry, zwrot odpowiedniej kwoty przez Sprzedawcę nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dokonania modyfikacji przez Klienta.
42. Sprzedawca może zamieścić na stronie internetowej Sklepu informację o liczbie orientacyjnych dni roboczych, potrzebnych do realizacji zamówienia.
43. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem dostawcy, na adres wskazany w formularzu zamówienia.
44. W dniu wysłania towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
45. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika dostawcy.
46. Klient ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.
47. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem dostawy, zgodnie z wolą Klienta, paragon lub fakturę VAT obejmującą dostarczane towary.
48. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia, jako adres dostawy, pracownik dostawcy pozostawi awizo. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego towaru do Sklepu internetowego przez dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt dostawy.
49. Sklep zastrzega sobie prawo do nierealizowania zamówień bez udostępnienia kontaktu pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.
50. Sklep wystawia faktury VAT na życzenie Kupującego.

WARUNKI DOSTAWY

51. Sklep nadaje przesyłki wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem firm kurierskich lub Poczty Polskiej w dni robocze od poniedziałku do piątku 
52. Zamówienia, za które płatność została zaksięgowana na rachunku bankowym Sklepu w dni robocze (pon-pt) do godziny 13:00, zostają wysłane jeszcze tego samego dnia, natomiast zamówienia za które płatność została zaksięgowana w dni robocze (pon-pt) po godzinie 13:00, zostaną wysłane w następnym dniu roboczym.

53. Koszt dostawy wynosi:

a. 15 zł w przypadku przedpłaty na konto bankowe - przesyłka kurierska.

b. 20 zł w przypadku wysyłki za pobraniem - przesyłka kurierska.

c. 0 zł w przypadku odbioru osobistego

d. 18 zł w przypadku przedpłaty na konto bankowe - przesyłka pocztowa priorytetowa

e. Paczkomaty : 
5 szt - 12 zł  
10 szt. - 15 zł    
20 szt. - 18 zł

Cena uzależniona od ilości kupionych produktów


ZASADY ZWROTU TOWARU

54. Sprzedawca prosi Klientów o sprawdzanie zawartości przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń towaru uprzejmie prosimy o spisanie z kurierem doręczającym protokół szkody firmy kurierskiej i przesłanie go na sprzedaz@etrebelle.pl Spisanie protokołu nie jest jednak warunkiem koniecznym do zwrotu towaru na podstawie punktu 2 lub jego reklamacji.

55. Kupującemu przysługuje prawo do:
a. zwrotu towaru w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru, bez podania przyczyny;

Zwroty uwzględniane są pod warunkiem, że  produkty nie były używane, posiadają orginalne opakowanie,
są dostarczone w komplecie (wraz z dołączonym osprzętem). 
b. reklamacji towaru;
56. W przypadku zwrotu towaru lub jego reklamacji Kupujący proszony jest o wypełnienie formularza reklamacyjnego. Nie jest to jednak warunek konieczny do zwrotu towaru lub uznania reklamacji.
57. W przypadku zwrotu towaru lub uwzględnienia reklamacji Sklep zwraca Klientowi, kwotę obejmującą cenę towaru oraz koszty wysyłki towaru.
58. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia Dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

REKLAMACJE

59. Reklamacja może polegać na:
a. żądaniu doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, jeżeli Kupujący ujawnił ubytek, uszkodzenie lub inną wadę stanowiącą niezgodność towaru z umową zgodnie z przepisami art. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Kupujący może żądać również zwrotu pieniędzy w wypadku określonym w punkcie b;
b. domaganiu się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, jeżeli Kupujący, z przyczyn określonych w punkcie a, nie może żądać naprawy ani wymiany, albo jeżeli Sklep nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Kupującego na znaczne niedogodności. Od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.
60. Jeżeli Sklep, otrzymał od Klienta, żądanie reklamacji, i nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
61. Klient traci uprawnienia do reklamacji przewidziane w art. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym Sklepu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
62. Sklep odpowiada względem Klienta za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Klientowi, termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.
63. Celem rozpatrzenia reklamacji towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany towar wraz z dowodem zakupu. Reklamowany towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Sprzedawcy. Sprzedawca w razie uznania reklamacji zwraca Klientowi udokumentowane koszty przesyłki.
64. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi albo wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy. Jeśli wymiana albo naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę albo zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni. W przypadku odstąpienia od umowy strony zwracają sobie to, co wzajemnie sobie świadczyły.

GWARANCJA

65. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora.
66. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.
67. W przypadku towaru, objętego gwarancją dystrybutora lub producenta, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
a. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. W takich okolicznościach Klient obowiązany jest dokonać reklamacji bezpośrednio do gwaranta, Sprzedawca jest tylko pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy.
b. korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością towaru z umową.

ZWROT NALEŻNOŚCI

68. Sprzedawca dokonuje zwrotu Klientom należności w ciągu 14 dni w przypadku:
a. rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub z części zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny);
b. odstąpienia od umowy przez Klienta będącego Konsumentem w terminie 10 dni;
c. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy w przypadku uznania reklamacji;
69. Sposób zwrotu należności uzależniony jest od formy pierwotnej zapłaty na rzecz Sprzedawcy:
a. w przypadku zapłaty „z góry” przelewem, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta.
b. w przypadku zapłaty „za pobraniem” lub przy „odbiorze osobistym”, Sprzedawca dokonuje zwrotu na rachunek bankowy Klienta lub za pośrednictwem przekazu pocztowego, po uprzednim ustaleniu z Klientem wybranej przezeń formy zwrotu oraz wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego.
70. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej wezwania, Klient nie przekaże Sprzedawcy wymaganych danych lub gdy odpowiedź na wezwanie będzie niekompletna i uniemożliwi skuteczne dokonanie zwrotu. Sprzedawca wolny jest od odpowiedzialności, także gdy zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku, niezwłocznie po uzyskaniu ww. danych od Klienta.

PROGRAM RABATOWY

71. W programie rabatowym mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie zarejestrowani użytkownicy.
72. Od kuponów rabatowych oraz od produktów objętych promocją i wyprzedażą nie są naliczane rabaty.
73. Kupony rabatowe nie łączą się z innymi rabatami lub promocjami w sklepie.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

74. Sprzedawca uprzedza, że może nastąpić przerwa lub zakłócenie w świadczeniu usług drogą elektroniczną i udostępnianiu Stron Internetowych Sklepu, której powodem może być:
a. modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Sprzedawcy;
b. siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Sprzedawcy).
75. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
76. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, wynikające z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (z winy Klienta) jego Hasła. Sprzedawca ponosi jednak odpowiedzialność, jeśli utrata przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Sprzedawcę lub przyczyn, za które Sprzedawca ponosi odpowiedzialność.
77. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
78. Wyłącznym źródłem zobowiązań Sprzedawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy
prawa.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

79. Sklep zobowiązuje się do ochrony posiadanych danych osobowych Kupującego zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Kupujący mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawienia oraz ich usunięcia.
80. Kupujący ma możliwość wglądu oraz poprawienia swoich danych po zalogowaniu się do serwisu www.sklep.etrebelle.pl Kupujący ma prawo uzyskania informacji o celu i zakresie zbierania danych.
81. Dokonując rejestracji w Sklepie www.sklep.etrebelle.pl  Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Kupującego przez Sklep do celów związanych z realizacją zamówień złożonych przez Kupującego oraz obsługi po sprzedażowej.
82. Dokonując rejestracji w Sklepie www.sklep.etrebelle.pl  Kupujący może wyrazić zgodę na przesyłanie Kupującemu informacji handlowych oraz podejmowania działań marketingowych w formach dozwolonych prawem oraz Ustawą z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, a także na wystawianie faktur bez podpisu Kupującego (opcję można włączyć/wyłączyć samodzielnie w „Panelu Klienta”).
83. Administratorem danych osobowych Klientów Sprzedawcy jest  ETRE BELLE POLSKA
84. Dane osobowe przetwarzane będą przez Sprzedawcę wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówień lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę oraz innych celach określonych w Regulaminie.
85. Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie rejestracji uniemożliwia rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez rejestracji Konta Klienta.
86. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
87. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
88. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Klientów traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Sprzedawcy, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.
89. Sprzedawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Klientów przepisów prawa.
90. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym ze Sprzedawcą firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Klientów. Zestawienia takie dotyczą oglądalności Stron Internetowych Sklepu i nie zawierają danych osobowych Klientów.

POLITYKA PRYWATNOŚCI COOKIES

91. Informacje ogólne.
ETRE BELLE POLSKA będąca właścicielem strony internetowej  www.sklep.etrebelle.pl szanuje prawo swoich klientów do prywatności. Szczególnie istotna jest dla nas, ochrona danych osobowych naszych Klientów dlatego stosujemy odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji w prywatność Klientów osób trzecich. Ważne jest dla nas żeby, każdy odwiedzający nasz sklep Klient czuł się bezpieczny korzystając z naszych usług i odwiedzający nasze strony dlatego też wprowadzono, przy niektórych czynnościach (np. składanie zamówienia), systemy rejestracji i logowania.
92. Cookies i inne podobne technologie.
Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest ETRE BELLE POLSKA.  Zamieszczać informacje w urządzeniu końcowym Klienta i korzystać z nich mogą także podmioty współpracujące z ETRE BELLE POLSKA, m.in. porównywarki cen (Ceneo). Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie służą identyfikacji Klienta i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość Klienta. Strona internetowa sklepu (należąca do ETRE BELLE POLSKA) może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.
93. Cel korzystania.
Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:
a. świadczenia usług;
b. dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Klientów oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
c. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Klientów i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
d. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
e. utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki czemu Klient nie musi na każdej podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;
f. prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Klienta czy jego miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego) i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania Klientowi tej samej reklamy;
g. realizacji ankiet - w szczególności by uniknąć wielokrotnej prezentacji tej samej ankiety temu samemu Odbiorcy oraz by prezentować ankiety w sposób uwzględniający zainteresowania odbiorców. Samo przechowywanie cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu Kupującego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

94. Sprzedający dokłada należytej staranności, aby informacje zawarte na stronie internetowe www.sklep.etrebelle.pl były dokładne. Uprzedzamy jednak, iż istnieje możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywania aktualizacji serwisu internetowego  www.sklep.etrebelle.pl 
95. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
96. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Sklepu Internetowego.
97. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedającego, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Kupujący przy pierwszym logowaniu na Koncie Klienta licząc od chwili wejścia w życie zmian Regulaminu zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Za akceptację zmian uważa się złożenie zamówienia, choćby odbyło się bez logowania. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy ze Sprzedającym.
98. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie głównej Sklepu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu,


Przejdź do strony głównej
NOWOŚCI - PROMOCJE - NAGRODY - Nie przegap
Newsletter